Hakkimizda

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Fon ve Hibelere İlişkin Danışmanlık Hizmetlerimiz

Firmamız mevcut durumda firmalara bu kurumdan destek almaları için; proje hazırlama, başvuru yapma, onaylanan projelerin yürütülmesi ve başarı ile tamamlanması konularında destek vermektedir. Bu kurum için firmalara genel olarak 2 farklı proje başvurusu açısından destek verilmektedir. İlki “1501 – Sanayi ARGE Projeleri Destekleme Programı”dır. Sanayi Araştırma – Geliştirme Projeleri Destekleme Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma Geliştirme çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin ARGE yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak için yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda; Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların ARGE nitelikli proje harcamalarına %60’a varan oranlarda geri ödemesiz (hibe) destek sağlamaktadır. İkincisi ise “1507 – KOBİ ARGE Projeleri Destekleme Programı”dır. KOBİ ARGE Başlangıç Destek Programı, KOBİ’leri Araştırma- Teknoloji Geliştirme ve yenilik odaklı proje yapmaya teşvik etmek amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda KOBİ’lerin ilk iki projesi çok daha avantajlı şekilde desteklenmektedir. Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. Her iki bahsi geçen konuda da firmamız hem proje yazım alanında hem de firmaların yatırımlarına ilişkin konularda uzman kadrosu ile firmalara yapacakları yatırımlar konusunda destek olmaktadır.
Kalkınma Ajansları, önceki dönemlerde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), mevcut durumda ise yeni kurulan Kalkınma Bakanlığı genel koordinasyonunda çalışmakta olan resmi kurumlardır. 2009 yılından itibaren yalnızca Çukurova ve İzmir bölgelerinde pilot çalışmalar yapılmakta iken bugün ülkemizin her bölgesini kapsayacak şekilde 26 bölgesel kalkınma ajansı faaliyettedir. Bölgesel kalkınma ajansları, hizmet ettikleri bölgelerin önceliklerine ve yerel planlarına uygun şekilde kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli programlar uygulamaya koymak ve kendilerine tahsis edilen bütçeyi bu temel hedefler doğrultusunda kullandırmak üzere kurulmuşlardır. Bu programlar arasında kar amacı güden kuruluşları, özellikle de KOBİ niteliğindeki kuruluşları destekleyen mali destek programları en önde gelmektedir. Mali destek programları genellikle yılda bir kez açılarak belirlenen sürelerde proje başvurularının toplanması ve değerlendirilerek ajans bütçesinin izin verdiği sayıda projenin desteklenmesi mantığında yürümektedir. Bir projenin desteklenmek üzere onaylanması, o projenin toplam maliyetinin %50sinin ajans tarafından geri ödemesiz şekilde karşılanması anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, kalkınma ajansları kredi değil hibe desteği sağlamaktadırlar. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi sanayi ve ticareti yoğun olan bölgelerde her program döneminde belirli bir sektör desteklenmektedir. DEKBİM Danışmanlık, kalkınma ajanslarının pilot çalışmalar yaptığı dönemlerden beri bu süreçlere dahil olan uzman ekibi ile ajans kriterlerine her açıdan uygun şekilde proje başvurularının hazırlanması ve onaylanan projelerinizin uygulanması konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan "Avrupa Birliği Uyum Yasaları" çerçevesinde, gelişmekte olan ülkemize AB'nin sağlamış olduğu hibe, teşvik ve destek kaynaklarının kullanılması için gerekli bilgileri vermek, bu alanda proje hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak firmamızın hizmetleri arasındadır. Özellikle içinde bulunduğumuz entegrasyon sürecinde önemini artıran AB Mali Yardımları, Avrupa Komisyonu tarafından, diğer aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye’ye de tahsis edilen hibeler konusunda nitelikli yardımlarda bulunmaktayız.
Firmamız diğer devlet kurumlarına olduğu gibi firmaların KOSGEB desteklerinden faydalanmaları için çeşitli hizmetler vermektedir. Firmaların projelerinin uygun programlar çerçevesinde hazırlanması ve yürütülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.
Yukarıda bahsi geçen kurumlar dışında müşterilerimizin istekleri doğrultusunda başka kurumlardan da çeşitli destekler almaları için destekler verilmektedir. Çeşitli Vakıfların Destekleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Destekleri, SAN-TEZ: Sanayi Tezleri Destekleme Programı, Avrupa Birliği Hibe Programları, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, İhracat Destekleri, TTGV Destekleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Desteği, T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri, Organize Sanayi Bölgeleri Destek ve Teşvikleri ve İŞKUR Teşvikleri bunların başında gelmektedir. KOBİ ‘ ler ve büyük ölçekli firmalara hizmet vermekte olan DEKBİM Danışmanlık, sektöründe her türlü müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeteneğe ve alt yapıya sahiptir. Hedefimiz; ilkelerinden ödün vermeden hizmet sunduğumuz müşterilerimizin arzu ettikleri başarı ve performans seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olarak hem kendilerinin hem de müşterilerinin beklentilerini aşabilmeleri için gerekli temelleri sunmaktır. Faaliyet kapsamı sürekli genişleterek hizmet verdiği firmaların talep ve beklentilerini kısa sürede ve etkin bir şekilde gerçekleştirmektir. Amacımız; danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz süresince her iki tarafın da mükemmelliğe ulaşacağı uzun vadeli bir iş ortaklığı şekillendirmek, geliştirmek ve devam ettirmektir. Firmamız konusunda uzman personeli karmaşıklığına ve zorluğuna bakılmaksızın tüm gereksinimlerinizi gidermekle görevlidir.

Eğitim Hizmetlerimiz

Firmamız mevcut durumda firmaların kurumsal ve organizasyonel gelişimlerini artırmak, insan kaynakları niteliklerini geliştirmek için çeşitli eğitim hizmetleri vermektedir Aşağıda firmamız tarafından verilen eğitim hizmetlerinden en yaygın olanlarından birkaç örnek verilmiştir:

• Dış Ticaret Eğitimi

• Üretimde Verimlilik Eğitimi

• Organizasyonel ve Kurumsal Gelişim Eğitimi

• Pazarlama Eğitimi

• Müşteri İlişkileri Eğitimi

• Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

• Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

• Yönetim Sistemleri Temel, Dokümantasyon ve Kuruluş İçi Tetkikçi Eğitimi

Belgelendirme Hizmetlerimiz

Firmamız mevcut durumda çeşitli ürüne ve firmaya yönelik belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu belgelendirme hizmetlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
(firmaya yönelik belgelendirme)

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
(firmaya yönelik belgelendirme)

• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
(firmaya yönelik belgelendirme)

• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
(firmaya yönelik belgelendirme)

• CE İşareti (Dış kaynaklı süreçlerle tamamlanabilen bir süreçtir) (ürüne yönelik belgelendirme)

Çevre Hizmetlerimiz

12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ilgili yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere, Çevre Orman Bakanlığı'nca belirlenmiş işletme sınıflarının kapsamına giren bütün büyük sanayi kuruluşu, KOBi ve diğer özel sektör kuruluşlarının bir çevre birimi kurması ve/veya bu hizmeti bakanlıkça yetkilendirilmiş bir danışmanlık firmasından alması zorunlu hale getirilmiştir. Bu tarihten itibaren geçerli olan ilgili yönetmelikle Devlet, işletmenin çevreye karşı sorumluluğu noktasında sadece ve sadece Yetkili Çevre Görevlisi ve/veya Yetkili Çevre Danışmalık Firmasını muhatab alacaktır.

DEKBİM Danışmanlık Çevre ve Orman Bakanlığından Yetkilendirilmiş bir çevre danışmanlık firmasıdır. DEKBİM Danışmanlık, firmaların "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde gerekli desteği sağlar. Bu çalışmaların neticesinde firmalar Çevre Mevzuatı kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi (GFB), Çevre İzni ve/veya Çevre İzni ve Lisansını almış olur. DEKBİM Danışmanlık, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamına giren faaliyet/tesislerin, çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmekte ve bu çerçevede rapor hazırlamaktadır. Böylece firmaların uygulaması gereken yasal zorunluluk yerine getirilmiş olmaktadır.

Dilediğiniz ortamda bizimle iletişiminizi sürdürün